Sangin Seppäset kotisivu: Sukuseura

Sukututkimus

SUKUSEURAN HALLITUS

Sangin Seppästen toimintaa ohjaa sukuseuran sääntöjen mukaan hallitus, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:


Seija Leskelä
Tuomas Lesonen
Tuomo Pirttikoski
Heikki Seppänen
Pekka Seppänen
Pentti Väänänen


SANGIN SEPPÄSTEN SÄÄNNÖT

Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1.
Yhdistyksen nimi on Sangin Seppäset ry, kotipaikka on Utajärvi ja toimialue koko maa.

2.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3.
Sukuseura toimii tavoitteidensa saavuttamiseksi mm. seuraavilla tavoilla:
- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita tilaisuuksia
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta
- selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimusten tulokset jäsenten tietoon
- pitää luetteloa suvun jäsenistä.

Varsinaisten sukuselvitysten lisäksi sukuseuran tutkimuskohteena voi olla suvun kotipaikkahistoria ja nimistön historia. Sukuseura pyrkii vaalimaan myös suvun kotiseudun perinteitä. Sukuseura voi jäsentensä toivomuksesta harjoittaa julkaisutoimintaa, joka liittyy sukuseuran tavoitteisiin.

Seuran jäsenet

4.
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta polveutuu Paavo (n. 1660 - 1735) ja Reetta (n. 1667 - 1742) Seppäsestä tai joka avioliiton kautta on sukuun liittynyt.

5.
Sukuseuran hallitus päättää jäseneksi pyrkivän ottamisesta jäseneksi. Sukuseurasta eroaminen on ilmoitettava kirjallisesti seuran hallitukselle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

6.
Sukuseuran jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan seuran varsinaisessa kokouksessa. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7.
Seuran alle 18-vuotiailta lapsilta ei peritä jäsenmaksua eikä heillä ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8.
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

9.
Hallituksen on pidettävä luetteloa jäsenistä.

Seuran hallitus

10.
Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa valitaan sukuseuralle hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Kussakin varsinaisessa kokouksessa puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisen kolmivuotiskauden päättyessä erovuoroiset määrätään arvalla.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun:
- vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla
- mukana on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi pitää kokouksensa puhelinneuvotteluna. Kokouksista on aina pidettävä pöytäkirjaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

11.
Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja jokainen yksin.

12.
Seura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seuran tilit

13.
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

Seuran kokoukset

14.
Sukuseuran varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta kerran kolmessa vuodessa huhti - syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

15.
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
- hyväksytään kolmivuotisen toimintajakson toimintakertomus
- hyväksytään edellisen kolmivuotiskauden tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi varsinaista tilintarkistajaa ja kaksi varatilintarkistajaa
- päätetään jäsenmaksun suuruus
- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

16.
Sukukokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella läsnäolevalla henkilöllä yhtäläinen äänioikeus.

Äänioikeutettu jäsen voi, mikäli ei itse ole läsnä kokouksessa, käyttää puhe- ja äänioikeuttaan antamalla valtakirjan kokouksessa mukana olevalle jäsenelle.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

17.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan mainittu. Sekä sääntöjen muuttamiseen, että sukuseuran purkamiseen tarvitaan enemmistöpäätös, jota ¾ äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut.

18.
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä sen tarkoitusta edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava joka Valtionarkistolle tai Oulun maakunta-arkistolle.

19.
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.


AINEISTOA MENNEILTÄ VUOSILTA SUKUSEURAN ARKISTOSTA

Seuraavaan on koottu arkisto-otoksena Sangin Seppästen jäsenkirjeitä 2000-luvun alkupuolelta, samoin kuin vanhoja toimintakertomuksia ja sukukokokousten pöytäkirjoja.

Jäsenkirjeitä menneiltä vuosilta
Marraskuu 2002
Marraskuu 2003
Marraskuu 2004
Kesäkuu 2006

Toimintakertomuksia ja sukukokousten pöytäkirjoja
Toimintakertomus 1999-2002
Toimintakertomus 2002-2006
Toimintakertomus 2006-2009
Sukukokous 2012


Sukuseuran 20-vuotisjuhlat Sangilla heinäkuussa 2004

Sangin Seppäset Ry. juhli kaksikymmenvuotista taivaltaan heinäkuussa 2004. Seuraavista linkeistä pääset tutustumaan sukujuhlien ohjelmaan. 25-vuotistaivalta juhlittiin puolestaan sukukokouksen merkeissä Vaasassa syyskuussa 2009, yhtä aikaa sisarusten Raija Lesosen ja Juha Lesosen taidenäyttelyn avajaisten kanssa.

Sangin Seppäsistä
Valokuvakavalkadi

Sukututkimus


Veikko Seppänen, maaliskuu 2016